Gmina Miasto Radziejów kontynuuje zadanie pn: 

A A A

 

Gmina Miasto Radziejów kontynuuje zadanie pn:
 
"Budowa dróg gminnych w Radziejowie" 
 
Projekt Nr RPKP.01.01.00-04-036/09:

   W marcu 2012r Gmina Miasto Radziejów ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane projektu pn. „Budowa dróg gminnych w Radziejowie IV etap: Budowa dróg gminnych - ul. K. Wielkiego, Ks. Wieczorka
i Górczyńskiego”
w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca – Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński z Mogilna.

Roboty budowlane polegały będą na budowie dróg wraz z  chodnikami w  ulicach: Kazimierza Wielkiego, Księdza Wieczorka i Górczyńskiego. Prace wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami. Zakończenie robót przewidziane jest na sierpień 2012r. Całkowita wartość robót budowlanych zadania pn. „Budowa dróg gminnych w Radziejowie IV etap: Budowa dróg gminnych - ul. K. Wielkiego, Ks. Wieczorka i Górczyńskiego” wynosi 781.005,83 złotych brutto.

Gmina Miasto Radziejów jednocześnie informuje, że budowa dróg w ulicach K. Wielkiego, Ks. Wieczorka i Górczyńskiego jest ostatnim etapem projektu
pn. „Budowa dróg gminnych w Radziejowie”.

 

 


Projekt realizowany przez Gminę Miasto Radziejów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 na lata 2007- 2013