XVII sesja Rady Miasta Radziejów - 28.02.2017 r. 

A A A

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 28 lutego 2017 roku

 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radziejów o godz. 11.00 odbędzie się

XVII  sesja  Rady  Miasta  Radziejów

 

Proponowany porządek obrad:

 1.    Sprawy organizacyjne:
          a.    otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
          b.    przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza sesji,
          c.    przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
3.    Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Miasta.
4.    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radziejowie za 2016 rok.
5.    Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2016 rok.
6.    Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz program ochrony ofiar przemocy w rodzinie w mieście Radziejów na lata 2017 – 2020.
7.    Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
8.    Statut Radziejowskiego Domu Kultury.
9.    Zmiany w budżecie miasta Radziejów na 2017 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
10.    Podjęcie pozostałych uchwał.
11.    Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta.
12.    Składanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
13.    Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Pawlak