Sprawozdanie - Inwestycje 

A A ASprawozdanie z przeprowadzonych inwestycji i działań oraz informacje
o najbliższych planach
. Kilka słów podsumowania 2015 roku

 

Zrealizowaliśmy kilka istotnych inwestycji w mieście. Zakończyliśmy budowę hali sportowej przy MZS. Została oddana do użytku na początku października. Całkowity koszt tego obiektu to 2,5 mln zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu wyniosło 698 tys. zł., natomiast około 1,8 mln zł. to środki własne Miasta.

Miasto wybudowało linie oświetlenia ulicznego w ulicy Górczyńskiego – 6 słupów oświetleniowych za 22,7 tys. zł. oraz przy ul. Objezdnej  (bloki), 7 słupów oświetleniowych za 25 tys. zł. Zrealizowaliśmy projekt "Przebudowa dróg gminnych wraz z budową i przebudową chodników oraz parkingów", obejmujący teren osiedla bloków przy ul. Objezdnej (Objezdna 28, 32, 34). Całkowity koszt tych robót to około 360 tys. zł. Z tej kwoty miasto potrąciło wykonawcy za usterki i nienależyte wykonanie umowy 70 tys. zł.

Wykonaliśmy zadanie "Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych przy ul. 1 go Maja" (Bloki). Projekt obejmował przebudowę i remont nawierzchni, utwardzenie kostką polbruk. Całkowity koszt projektu 110 tys. zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa przy MZS na ulicy Szkolnej wybudowany został parking na 16 miejsc wraz z zagospodarowaniem zielenią, kosztem 68 tys. zł. Przy ul. Chopina 4 (Blok RTBS) został wykonany parking na 10 miejsc za 45 tys. zł.

W dwóch etapach, wykonana została przebudowa chodnika (nawierzchnia, obrzeża, zjazdy) ulicy Ogrodowej – koszt tej inwestycji wyniósł 82 tys. zł. Idąc od ul. Ogrodowej, przebudowany został chodnika po prawej stronie ul. 20 – go Stycznia zakres oprócz chodnika objął wymianę obrzeży, oraz przebudowę zjazdów. Wartość tych robót zamyka się kwotą 56 tys. zł.
W MZS (ul. Szkolna 28) przy budynku B wybudowany został podjazd dla niepełnosprawnych za 33 tys. zł.

Z tyłu bloków przy ul. 1-go Maja miasto wykonało boisko sportowe utwardzonę kostką polbruk (426 m2) w kolorze czerwonym wyposażone w kosze i bramki – kosztem 49 tys. zł.

Trochę powiększyliśmy i wzbogaciliśmy plac zabaw przy ul. Chopina (doszła tzw. tyrolka i karuzela) kosztem 15 tys. zł.

W ulicy Sportowej na odcinku od Stadionu do granic Miasta w kierunku Zagórzyc został wybudowany nowy odcinek wodociągu średnicy 90 mm o długości 900 mb, oraz 9 przyłączy do prywatnych nieruchomości. Całkowity koszt to 155 tys. zł.

Za kwotę 28,4 tys. zł. miasto wykupiło 2 nieruchomości przy ul. Dolnej i Toruńskiej, obie przeznaczone są do rozbiórki ze względu na fatalny stan techniczny.

Jak by chciał to wszystko zsumować to wychodzi prawie 3,5 mln zł. Najważniejsze, że te wszystkie inwestycje poprawią estetykę i funkcjonowanie Miasta i służą mieszkańcom.

Oprócz tego o czym wspomniałem przygotowujemy do realizacji inwestycje na przyszły rok i lata następne. Zamawiamy i zakupujemy dokumentacje projektowe. Wspomnę o najważniejszych z nich tj. o 3 etapie budowy kanalizacji, oraz budowie nowej stacji uzdatniania wody przy ul. Rolniczej (ujęcie Meprozet). Jak chodzi o budowę kanalizacji to ciągle czekamy na uruchomienie środków unijnych, które już dawno powinny ruszyć. Mamy nadzieję, że nastąpi to pod koniec 2016 roku, chociaż przy obecnej sprawności Urzędu Marszałkowskiego nie jest to takie pewne. Ostatnie projekty kanalizacyjne robiliśmy z 65 % dofinansowaniem środków europejskich. Dzisiaj możemy liczyć na nie więcej niż 35 % dofinansowania projektu budowy kanalizacji. Kosztorys naszego projektu wynosi ponad 11 mln zł. Zakładamy, że po przetargu ta kwota może spaść do 7 mln zł. To oznacza bardzo poważny udział środków Miasta. Jednocześnie zrealizowanie tej inwestycji pozwoliłoby dzisiejszy problem kanalizacyjny uważać za zamknięty. Często mówimy o inwestycjach miasta i z udziałem środków miasta. Wiele inwestycji w ostatnich latach nie udałoby się zrobić bez środków z Unii Europejskiej. Jednak podstawą wielu inwestycji były środki miasta – podatki od mieszkańców. Dlatego tym wszystkim, którzy płacą podatki do Miasta należy się podziękowanie, bo to wszystko o czym wspomniałem byłoby nie  możliwe do wykonania.

Na te 3,5 mln zł. inwestycji zrealizowanych bądź zakończonych (Hala Sportowa)
w tym (2015) roku, nie całe 700 tys. zł. to była dotacja od Ministra Sportu,
a pozostałe to jest 2 mln 800 tys. zł. to podatki od mieszkańców. Dlatego jeszcze raz mówię dziękuję w imieniu Miasta.

Wspomniałem o konieczności budowy nowej stacji uzdatniania wody (ujęcie ,,Meprozet”). Miasto wykupiło już grunt pod tę inwestycję od PKS. Na dziś wiemy, że nie ma na co liczyć na dofinansowanie tego projektu z UE. Realizacja musi nastąpić w ciągu kilku najbliższych lat (3 – 4), ponieważ zmusza nas do tego wiek ponad 40 lat i stan urządzeń, a także stara technologia uzdatniania wody obecnej stacji (hydroforni). Inwestorem budowy nowej stacji będzie spółka miasta ,,EMPEGIEK” , bo to ona zajmuje się wydobyciem i przesyłem wody, oraz będąc płatnikiem podatku VAT może odliczyć naliczony podatek VAT, co jest bardzo ważne przy inwestycji rzędu 3 – 4 mln zł. Również w związku ze wspomnianą inwestycją miasto będzie dążyć do wykupu gruntu od prywatnego właściciela,
na którym znajduje się studnia.


Stan informacji na grudzień 2015 r.

 
Burmistrz Miasta Radziejów
Sławomir Bykowski

 

 

   Kadencja 2010 - 2014

1) W październiku 2011 roku została zakończona przebudowa i remont generalny budynku dawnego ratusza. Wykonawcą była firma ,,Lux – Dom” z Włocławka. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1.062.966 zł. Projekt  otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 % od marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2) W 2012 roku zrealizowaliśmy ostatni tj. IV etap projektu ,,Budowa dróg gminnych”. Obejmował on ulice: Kazimierza Wielkiego, Ks. Wieczorka i J. Górczyńskiego. Wykonawcą był Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński
z Mogilna. Zakres obejmował budowę dróg z chodnikami. Prace zostały zakończone w sierpniu 2012 r. Całkowita wartość tych robót wyniosła 781 tys. zł. Równolegle
w ramach kontynuacji projektu: ,,Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie” wykonywane zostały roboty drogowe w ul. Becińskiego. Wykonawcą była firma ,,INODROS” sp. z  o. o. z Inowrocławia. Zakres obejmował przebudowę drogi oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Prace ukończono we wrześniu 2012 r. Całkowity koszt wyniósł 524.920 zł.

Ul. Becińskiego była ostatnim etapem projektu. Dofinansowanie projektów drogowych z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 50 %.

3) Od 2011 roku Miasto realizowało projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap”.  Roboty budowlane polegały na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz
z przyłączami  i przepompowniami ścieków w pasie drogowym ulic: Żytnia, Zielona, Prusa, Kasprowicza, Słowackiego, Mickiewicza, Kwiatowa, Zawadzkiego, Parkowa, Kruszwicka, Chabrowa, Łąkowa, Brzeska, Rolnicza, Przemysłowa, Płowiecka, Objezdna, Dolna, Franciszkańska, Sportowa, Kościuszki, budowie sieci wodociągowej w pasie drogowym ulic: Kościuszki, Sportowa, Prusa, odtworzeniu nawierzchni w drogach wojewódzkich w ulicach: Objezdna, Dolna, Brzeska, Kościuszki , odtworzeniu nawierzchni w drogach powiatowych w ulicach: Kruszwicka, Parkowa, Franciszkańska, odtworzeniu nawierzchni w drogach gminnych w ulicach: Rolnicza, Przemysłowa, Polna, Łąkowa, Zielona, Chabrowa, Żytnia, Zawadzkiego, Kwiatowa, Mickiewicza, Słowackiego, Kasprowicza, Prusa, Sportowa. Wykonawcą robót budowlanych, który został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego była firma MELBUD S.A. z Grudziądza. Prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami. Zakończenie robót potwierdzone  protokołem odbioru nastąpiło w dniu 25 lipca 2013r. Całkowita wartość robót budowlanych zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap”
wyniosła 6.044.238,92 złotych brutto.

 


4) W czasie wakacji 2012 r. zrealizowaliśmy projekt ,,Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Radziejowie”. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,Pro – Met” – Mariusz Pankiewicz z Włocławka. Wartość całkowita robót wyniosła 256.844 zł.  Zakończenie nastąpiło planowo w sierpniu 2012 r. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło do 71,69 % kosztów kwalifikowanych.

5) W 2011 roku miasto zakupiło budynek Cechu Rzemiosł przy ul. Kruszwickiej za kwotę 300 tys. zł. Uzyskaliśmy dofinansowanie kosztów prac remontowych
i adaptacyjnych na lokale mieszkalne przez Bank Gospodarstwa Krajowego
w wysokości 40 %. Całkowity koszt tych prac wyniósł 640 tys. zł. Prace budowlane wykonała firma ,,Lewbud”. Inwestycję zakończyliśmy w listopadzie 2012 r.


6) Udało nam się przeprowadzić remont i adaptację na mieszkania budynku przy ul. Toruńskiej/Szewska dawne PKO. Budynek ten został również ocieplony. Całkowity koszt w/w prac wyniósł 150 tys. zł. Wykonawcą była firma  ,,Lewbud”
z Radziejowa. Wyżej wymienione prace zostały ukończone w sierpniu 2012 r. 

 


7)
Wiosną 2013 roku Miasto rozpoczęło zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulic osiedlowych na obszarze „Osiedle przy ul. Objezdnej - I etap””. Roboty budowlane polegały na przebudowie drogi gminnej wraz z przebudową zjazdów, budowie i remoncie chodników oraz parkingów na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym przy ulicy Objezdnej w Radziejowie na działkach o nr ewidencyjnych: 43/27, 1506, 43/3, 43/2, 1434, 1433. Zakończenie robót potwierdzone  protokołem odbioru nastąpiło w dniu 23 lipca 2013r. Całkowita wartość robót budowlanych zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulic osiedlowych na obszarze „Osiedle przy ul. Objezdnej - I etap”” wynosi 311.814,14 złotych brutto. Wykonawcą robót było PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „INODROG” SPÓŁKA z o.o. z Inowrocławia.

 

8) Dnia 19 lipca 2013 roku zakończyliśmy również zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Przemysłowej w Radziejowie”. Roboty budowlane polegały na przebudowie drogi gminnej ulicy Przemysłowej w Radziejowie,
a w szczególności: przebudowie drogi, przebudowie sieci kanalizacji deszczowej, regulacji urządzeń obcych oraz robotach wykończeniowych. Całkowita wartość robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Przemysłowej
w Radziejowie
wyniosła 425.565,49 złotych brutto. Wykonawcą robót było PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE „MEL - BUD”
z Marcinkowa.

 

9) W dniu 23 lipca 2013 odbył się odbiór końcowy robót budowlanych zadania pn. „Budowa drogi gminnej w ulicy Wiatraczny Stok” Roboty budowlane polegały na budowie drogi gminnej w ul. Wiatraczny Stok w Radziejowie a w szczególności: budowie drogi wraz z placem do zawracania, budowie chodników (dojść do furtek), budowie wjazdów do posesji, regulacji urządzeń obcych, robotach wykończeniowych, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Całkowita wartość robót budowlanych pn. „Budowa drogi gminnej w ulicy Wiatraczny Stok wyniosła 85.307,11 złotych brutto. Wykonawcą robót było PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „INODROG” SPÓŁKA z o.o. z Inowrocławia.

 

10)  W dniu 25 marca 2014 roku nastąpiło przekazanie placu budowy na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej w Radziejowie”. W styczniu 2014 roku Gmina Miasto Radziejów ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Radziejowie” w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca – firma GIRDER Spółka z o.o. z Włocławka.  Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej na działce o nr ewid. 1244/2w Radziejowie. Zakończenie robót przewidziane jest na kwiecień 2016r. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 2 280.592,28  złotych brutto. Zadanie otrzymało dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej o wartości 698 000,00.

 

11) W lutym 2014 roku Gmina Miasto Radziejów ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Żytniej
w Radziejowie” w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” spółka z o.o., z Inowrocławia. Roboty budowlane polegały na przebudowie drogi gminnej w ul. Żytniej, ustawieniu nowych krawężników, budowę wjazdów do posesji, rozbiórkę istniejącej nawierzchni i budowę nowych chodników z kostki brukowej.

 

Zakończenie robót nastąpiło w lipcu 2014r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 161.649,32 złotych brutto. Zadanie było finansowane ze środków własnych Miasta.

 

12) W marcu 2014 roku Gmina Miasto Radziejów ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane zadania pn. „Przebudowa chodnika w ulicy Sportowej w Radziejowie” w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „LUX-DOM” Sp. z o.o. z Włocławka. Roboty budowlane polegały na przebudowie chodnika wzdłuż ulicy Sportowej, przebudowie zjazdów oraz ustawieniu obrzeży. Roboty zostały zakończone w czerwcu 2014 roku a ich całkowita wartość wyniosła 89 597,49 złotych brutto. Zadanie jest finansowane ze środków własnych Miasta.

 

13) W maju 2014 roku Gmina Miasto Radziejów ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane zadania pn. „Remont chodnika przy ul. Działkowej w Radziejowie” w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „LUX-DOM” Sp. z o.o. z Włocławka. Roboty budowlane polegały na przebudowie chodnika wzdłuż ulicy Działkowej, przebudowie zjazdów oraz ustawieniu obrzeży. Roboty zostały zakończone w lipcu 2014 roku a ich całkowita wartość wyniosła 69.259,37 złotych brutto. Zadanie było finansowane ze środków własnych Miasta oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie, która działa w imieniu lokatorów   i współwłaścicieli oraz współużytkowników wieczystych nieruchomości ul. Działkowa 6, 8 i 14, Wspólnoty Mieszkaniowej „Działkowa 2”, która działa w imieniu współwłaścicieli nieruchomości  przy ul. Działkowa 2 , Wspólnoty Mieszkaniowej „Działkowa 4”, która działa w imieniu współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Działkowa 4 , Wspólnoty Mieszkaniowej „ ul. Działkowa 10”,  Radziejowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., który działa w imieniu współużytkowników wieczystych nieruchomości przy ul. Działkowa 12, stanowiących Wspólnotę Mieszkaniową ul. Działkowa.

 

14) W czerwcu 2014 roku Gmina Miasto Radziejów ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca – ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY LEWBUD Eugeniusz Lewandowski z  Czołowa. Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację i remont budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie położonego przy ul. Sportowej. Zakończenie robót przewidziane jest na listopad 2014r. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 536.080,57 złotych brutto w tym prace termomodernizacyjne wynoszą: 341.678,67 złotych a prace remontowe: 194.401,90złotych. Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej z EFRR. Wysokość dofinansowania stanowi 85%.

 

15) W sierpniu 2014 roku Gmina Miasto Radziejów ogłosiła przetarg nieograniczony na „Remont nawierzchni chodnika w ulicy Objezdnej w Radziejowie”, w wyniku którego zostal wyłoniony wykonawca robót budowlanych: Zakład Usług Budowlanych „CONCRET” Wojciech Kańka, ul. Traktorowa 6, 62-650 Kłodawa, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 94.095,00 złotych brutto. Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni chodnika usytuowanego przy ulicy Objezdnej w Radziejowie od km 43+180 do km 43+530. Zakończenie przewidziane jest na październik 2014r.

 

16) We wrześniu Gmina Miasto Radziejów ogłosiła przetarg nieograniczony na „Budowę studni głębinowej przy ul. Brzeskiej w Radziejowie”. Planowany termin rozstrzygnięcia przetargu jest przewidziany na 8 października 2014 roku.

 

17) W dniu 30 maja została podpisana umowa z wykonawcą Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 15, 88-200 Radziejów na „Budowę sieci wodociągowej od ul. Sportowej do ul. Armii Krajowej w Radziejowie”. Zadanie zostało zakończone we wrześniu  a całkowita wartość robót budowlanych wynosi 58.426,51 złotych.

 

18) W sierpniu 2014 roku zakończono również dwa zadania: „Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicy Komunalnej w Radziejowie” oraz „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Działkowa - Wyzwolenia”. Wykonawcą robót budowlanych była firma ELKOM Waldemar Augustyniak z Radziejowa. Wartość „Budowy linii oświetlenia ulicznego w ulicy Komunalnej w Radziejowie” wyniosła 34.428,06złotych brutto natomiast „Rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w ul. Działkowa- Wyzwolenia” 12.567,53 złotych brutto.

19) W listopadzie 2014 zakończono projekt pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” realizowany przy współudziale środków unijnych przez Powiat radziejowski. Partnerami projektu są: Miasto Radziejów, Gmina Radziejów oraz Skarb państwa. Wykonawcą robót budowlanych jest firma BUDMONT z Włocławka a ich wartość wynosi około 810 tyś zł.