Konsultacje społeczne projektu 

A A A

 

OBWIESZCZENIE

Konsultacje społeczne projektu

„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Burmistrz Miasta Radziejów, mając na uwadze konieczność prowadzenia konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 r. poz. 1023, ze zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022” oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń przedmiotowego dokumentu oraz uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie 20 września do 20 października 2017 r. Składanie uwag do projektu programu rewitalizacji oraz uchwały będzie możliwe w terminie od 20 września do 20 października 2017 r. Formami konsultacji będą:

1. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie przedstawiony projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radziejów na lata 2017-2022”, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Radziejów. Spotkanie otwarte dla mieszkańców odbędzie się dnia 26 września o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Radziejów.

2. Zbieranie uwag ustnych - uwagi można składać w okresie do dnia 20 września do 20 października 2017 r. w Urzędzie Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w godzinach pracy Urzędu,

3. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Miasta Radziejów w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Formularz konsultacyjny wraz z projektem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji będą dostępne jako załączniki do niniejszego ogłoszenia w terminie trwania konsultacji. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1. drogą elektroniczną na adres: budownictwo@umradziejow.pl

2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Radziejów, 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22,3.    bezpośrednio do Urzędu Miasta Radziejów, 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22.

 

Komplet dokumentów dotyczących prowadzonych konsultacji dostępny jest:

1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Radziejów: www.bip.umradziejow.pl,

2. w Urzędzie Miasta Radziejów, 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22.