Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów 

A A A


Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów

 

Miasto Radziejów opracowuję Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022. Burmistrz Miasta Radziejów zaprasza do konsultacji społecznych, poprzez składanie uwag, opinii i wniosków dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów.

 

Do konsultacji społecznych przedstawia się:

1)    Diagnozę na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym proponowany zasięg przestrzenny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Powyższy dokument jest dostępny w terminie od 2 do 10 listopada 2017 r.:

1)    w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radziejów: http://www.bip.umradziejow.pl/.

2)    w formie papierowej w Urzędzie Miasta Radziejów (pokój nr 111).

 

Termin konsultacji społecznych oraz składania uwag, opinii i wniosków wyznacza się od 2 do 10 listopada 2017 r. Uwagi, opinie i wnioski wnoszone po terminie nie będą uwzględnione. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta.

 

Uwagi, wnioski i opinie należy dostarczać:

a)    uwagi pisemne - drogą elektroniczną na adres: budownictwo@umradziejow.pl.

b)    uwagi pisemne - drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, z dopiskiem „rewitalizacja”

c)    uwagi pisemne i ustne - bezpośrednio do Urzędu Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, pokój nr 111

 

W ramach konsultacji społecznych w dniu 6 listopada 2017 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta w Radziejowie odbędzie się spotkanie otwarte połączone z debatą. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także szczegóły dotyczące prowadzonych prac. Będzie także możliwość składania uwag, wniosków i opinii w formie pisemnej i ustnej.

 

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radziejów, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radziejów oraz na tablicach ogłoszeń w Mieście Radziejów.