Konsultacje społeczne 

A A A

 

OBWIESZCZENIE

 Konsultacje społeczne projektu

„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022”

Burmistrz Miasta Radziejów, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji wybranych obszarów Miasta Radziejów, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022”.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022”. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 28 listopada do 5 grudnia 2017 r. Składanie uwag do Programu Rewitalizacji będzie możliwe w terminie od 28 listopada do 5 grudnia 2017 r. Wybrano następujące formy konsultacji:

  1. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiony projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022”, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta w Radziejowie w dniu 4 grudnia 2017 r. o godzinie 15:00.
  2. Zbieranie uwag ustnych - uwagi można składać w okresie od 28 listopada do 5 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22,
    88-200 Radziejów.
  3. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie internetowej Miasta Radziejów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Formularz konsultacyjny wraz z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022” są dostępne jako załączniki do niniejszego obwieszczenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:

  1. drogą elektroniczną na adres: budownictwo@umradziejow.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, z dopiskiem „rewitalizacja”
  3. bezpośrednio do Urzędu Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, pokój nr 111, w godzinach pracy Urzędu.

 

Komplet dokumentów dotyczących prowadzonych konsultacji społecznych jest dostępny:

  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Radziejów: www.bip.umradziejow.pl
  2. w Urzędzie Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

 

Burmistrz Miasta Radziejów

Sławomir Bykowski