O G Ł O S Z E N I E - XXIII sesja Rady Miasta Radziejów 

A A A

 

O G Ł O S Z E N I E
W dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 11.00  
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
odbędzie się
XXIII sesja Rady Miasta Radziejów


Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza sesji,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Miasta.
4. Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata
2017 – 2022.
5. Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radziejów na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024.
6. Uchwalenie budżetu Miasta Radziejów na 2018 rok – podjęcie uchwały (Nr 191).
7. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Radziejów na lata
2018 – 2029 – podjęcie uchwały (Nr 192).
8. Przyjęcie Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
i Narkomanii na 2018 rok - podjęcie uchwały (Nr 193).
9. Zmiany w budżecie Miasta Radziejów na rok bieżący oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej – podjęcie uchwał (Nr  194 i 195).
10. Podjęcie pozostałych uchwał.
11. Harmonogram pracy Rady Miasta Radziejów na 2018 rok.
12. Harmonogram pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
13. Składanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
14. Wolne wnioski i zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miasta Radziejów
 Marek Pawlak