Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów azbestowych 

A A A

­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­

Urząd Miasta Radziejów informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Radziejów.

 

Zgodnie z nowymi zasadami kwota dofinansowania dla przedsięwzięć realizowanych w 2018 roku (wnioski złożone do 16 marca 2018 roku) będzie wynosiła do 70% (przy braku wsparcia NFOŚiGW w Warszawie) lub do 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część kosztów zostanie pokryta z środków własnych Gminy Miasto Radziejów. W obu przypadkach jednostkowy koszt prac nie może być większy niż 800,00 zł za 1 tonę unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty:

- demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,

- transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,

- unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

 

Uwaga!

Dofinansowaniem nie będą objęte przedsięwzięcia już zrealizowane.

Dofinansowaniem objęte będą wyłącznie obiekty ujęte w „Inwentaryzacji azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla miasta Radziejów” przeprowadzonej przez Urząd Miasta Radziejów w maju 2012 roku.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, I piętro, pokój 113.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, I piętro, pokój 113, a także pod adresem:

http://www.bip.umradziejow.pl

Dodatkowe informacje udzielane są również pod numerem telefonu 54 285 7122.

 

 

BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW

- Sławomir Bykowski -