XXV sesja Rady Miasta Radziejów VII kadencji  

A A A

 

O G Ł O S Z E N  I E

XXV sesja Rady Miasta Radziejów VII  kadencji ,

odbędzie się 21 marca 2018 roku o godzinie 11.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radziejów.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza sesji,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta
 3. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Radziejów
  z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku”.
 5. Podział Gminy Miasto Radziejów na obwody głosowania.
 6. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.
 7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku.
 8. Zmiany w budżecie miasta Radziejów na 2018 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Podjęcie pozostałych uchwał.
 10. Składanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Pawlak