XXVII sesja Rady Miasta Radziejów  

A A A

O G Ł O S Z E N I E

Na dzień 22 czerwca 2018 roku została zwołana

XXVII sesja Rady Miasta Radziejów

 

Proponowany porządek obrad:

CZĘŚĆ I – ROBOCZA – sala USC Urzędu Miasta Radziejów godz. 11.45

1. Sprawy organizacyjne:
  a.otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  b.przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok.
3. Absolutorium dla Burmistrza Miasta:
   a)dyskusja,
   b)podjęcie uchwały .
4. Podjęcie pozostałych uchwał .
5. Składanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Wolne wnioski.

PRZERWA

CZĘŚĆ II  - UROCZYSTA -  sala konferencyjna Urzędu Miasta godz. 13.00

7. Wznowienie obrad
8. Powitanie gości.
9. Prezentacja Macieja Maciejewskiego  pt.: „Ptaki Radziejowa i okolic”.
10. Przemówienie Burmistrza Miasta.
11. "Stulecie pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie" – prezentacja uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.
12. Wręczenie wyróżnień Burmistrza Miasta.
13. Wystąpienia gości.
14. Zakończenie obrad.

                                                        Przewodniczący Rady Miasta Radziejów
                                                                                          Marek Pawlak