Zakończyły się roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie 

A A A

Gmina Miasto Radziejów informuje, że w dniu 20 listopada 2018 roku zakończyła realizację projektu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody, zgodniez zawartą umową z dnia 17 marca 2017 roku, nr BGK.272.18.2017.

W ramach projektu została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szkolna, Kruszwicka, Kościuszki, Zaułek, Kilińskiego, Krótka, Niska, Rynek,  Rzemieślnicza, Zachodnia, Stroma, Parkowa, Toruńska,  Dolna, Szewska, Zakątna, Franciszkańska, Ojca Świętego Jana Pawła II, Brzeska, Przesmyk, Zamkowa, Wąska, Podgórna, Puławskiego, Wyzwolenia,  1-go Maja, Działkowa, Objezdna oraz sieć wodociągowa w ulicach: Toruńska, Kościuszki, Rynek, Wyzwolenia. Po wybudowaniu kanalizacji i wodociągu odtworzone zostały nawierzchnie jezdni i chodników.

Całkowita wartość inwestycji to koszt około 5,5 mln złotych netto. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 4,2 mln złotych ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.