Gmina Miasto Radziejów zakończyła zadanie pn: 

A A A

"Budowa dróg gminnych w Radziejowie, III etap:  Budowa dróg gminnych - ul. Chopina i Paderewskiego" 

Projekt Nr RPKP.01.01.00-04-036/09

        W lutym 2011r Gmina Miasto Radziejów ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane projektu pn. „Budowa dróg gminnych w Radziejowie, III etap:  Budowa dróg gminnych - ul. Chopina i Paderewskiego” w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca – DROGI I MOSTY Henryk Boczek z Inowrocławia. Roboty budowlane polegały na budowie drogi - ul. Chopina i ul. Paderewskiego wraz z chodnikami. Prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami. Zakończenie robót potwierdzone  protokołem odbioru nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2011r. Całkowita wartość robót budowlanych pn. „Budowa dróg gminnych w Radziejowie, III etap:  Budowa dróg gminnych - ul. Chopina i Paderewskiego” wyniosła 294 501,20 zł.
       W 2012 roku będą kontynuowane prace nad ostatnimi zadaniami w ramach projektu „Budowa dróg gminnych w Radziejowie”. Jako ostatnie wybudowane zostaną drogi: Górczyńskiego, Ks. Wieczorka, Kazimierza Wielkiego.
 


Projekt realizowany przez Gminę Miasto Radziejów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013