Gmina Miasto Radziejów zakończyła zadanie pn: 

A A A

„Termomodernizacja budynku „B” Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radziejowie”

Gmina Miasto Radziejów w kwietniu 2009 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku „B” Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radziejowie”
 
7 stycznia 2010roku Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą Nr 2/11/10 przyznał dofinansowanie na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych w Radziejowie. Projekty te dotyczyły termomodernizacji budynków oświatowych w Radziejowie w tym:
„Termomodernizacja budynku „B” Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radziejowie”, która polegała na dociepleniu budynku B, w którym mieszczą się klasy „0” oraz pierwsze klasy szkoły podstawowej. Początkowo całkowita wartość projektu wynosiła 278 tys. złotych, z czego dofinansowanie w wysokości 70% kosztów inwestycji wynosiło 194 tys. złotych.
W związku z Uchwałą Nr 21/286/10 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 16 marca 2010r zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013, w Działaniu 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza zwiększono poziom dofinansowania z EFRR wydatków kwalifikowanych projektów. W związku z tym w  dniu 30 czerwca został podpisany aneks do umowy projektu pn. „Termomodernizacja budynku „B” Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radziejowie”, w którym została zwiększona wartość dofinansowania  z 70% na 75%.
 
W lutym 2010r Gmina Miasto Radziejów  ogłosiła  przetarg nieograniczony na roboty budowlane, w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BESTEL” Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Po przetargu zmniejszeniu uległa całkowita wartość robót i wyniosła 233.376,64 złotych brutto. Prace budowlane zostały rozpoczęte w czerwcu 2010r. i polegały na termomodernizacji budynku w celu zmniejszenia znacznego zużycia ciepła. Wszystkie roboty wykonane były zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami. Zakończenie robót budowlanych i odbiór końcowy nastąpił w dniu 30 września  2010r.
 
Ostatecznie projekt kosztował:
Całkowita wartość inwestycji: 265 528,04 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (75 %): 190 489,50 zł                
Budżet Miasta (25%): 63 496,50 zł
Budżet Miasta  (wydatki niekwalifikowane): 11 542,04 zł