Gmina Miasto Radziejów zakończyła zadanie pn. 

A A A

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radziejowie"

Gmina Miasto Radziejów w kwietniu 2008 roku rozpoczęła realizację projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radziejowie".
 
28 maja 2009 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/611/09 podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla trzech projektów złożonych przez Miasto Radziejów na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście w tym na:
„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Radziejowie”. Łączna wartość projektu początkowo wynosiła: 5 717 044,26 złotych w tym wartość dofinansowania 50% wartości zadania tj. 2 838 282,13 złotych.
 
W lipcu 2009r ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane, w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca: „INŻ.- EKON: S.A. Z Konina. Po przetargu zmniejszeniu uległa całkowita wartość robót i wyniosła 3 896 233,21 zł brutto. Prace budowlane zostały rozpoczęte we wrześniu 2009r. i polegały na budowie 5,275 km kanalizacji sanitarnej. Wszystkie roboty wykonane były zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami. Zakończenie robót budowlanych i odbiór końcowy nastąpił w dniu 3 listopada 2010r.
 
Ostatecznie projekt ten kosztował:
Całkowita wartość inwestycji: 4 343 372,51zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (65 %): 2 559 494,29 zł                
Budżet Miasta (35%): 1 378 189,24zł
Budżet Miasta  (wydatki niekwalifikowane): 405 688,98 zł