Uprawnienia w Ruchu Drogowym 

A A A

Zadania Straży Miejskiej w zakresie ruchu drogowego uregulowane zostały
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (DZ. U. z 1997 r.,
Nr 123, poz. 779, z późn. zm.), w art. 11pkt.2 - czuwanie nad porządkiem
i kontrola ruchu drogowego.


Zakres uprawnień funkcjonariuszy straży miejskich do kontroli ruchu drogowego został określony w art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515, z późn. zm.)

Zgodnie z tymi przepisami strażnicy Straży Miejskiej są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu wobec:

1) kierującego pojazdem:

a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,

b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia
i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego;

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:

a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,

b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe    wierzchem lub pędzeniu zwierząt,

c) ruchu pieszych.

 

W ramach wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego strażnicy Straży Miejskiej są upoważnieni do:

1) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem, z wyłączeniem pojazdów kierowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b;

2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem
i jego używaniem;

3) używania urządzeń rejestrujących, z tym, że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu;

4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;

5) wydawania poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu,

b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania;

6) sprawdzenia wykonania obowiązków określonych a art. 78 ust. 2;

7) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

4. Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego
z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

 

 
Strażnicy miejscy osobom, w odniesieniu do których są uprawnieni
do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za następujące wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji art: 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 94, art. 95, art. 96 § 1pkt 2 i art. 97

 • z art. 88 k.w. czyli za prowadzenie pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia
 • z art. 90 k.w. czyli za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania,
 • z art. 91 k.w. czyli za zanieczyszczanie drogi publicznej lub pozostawienie na niej pojazdu, innego przedmiotu albo zwierzęcia w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym,
 • z art. 92 § 1 k.w. czyli za niestosowanie się do znaku, sygnału drogowego,
 • z art. 92a. k.w. czyli za nie stosowanie się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.
 • z art. 94 k.w. czyli za prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, nie mając do tego uprawnienia lub pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu
 • z art. 95 k.w. czyli za prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów
 • z art. 96 § 1 pkt 2 czyli za dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę nie mającą wymaganych uprawnień
 • z art. 97 k.w. czyli za wykroczenie przeciwko innym przepisom
  o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych,

Strażnicy miejscy są uprawnieni do usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

Pojazd usunięty i nie odebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę
w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.


Strażnicy mogą również wydać dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu
z drogi w przypadku:

 • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch
  lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;
 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego,
  że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów,
do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.