Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody" 

A A A

 

Gmina Miasto Radziejów informuje, że w dniu 9 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”.     

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 9 966 011,78zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 536 213,84zł (co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych). Projekt realizowany będzie w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury wodno- ściekowej.

 

Obecnie w ramach przedmiotowego projektu prowadzone już są roboty budowlane, które obejmują budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, których Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. „EKOMEL” z Chojnic wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szkolna, Kruszwicka, Kościuszki, Zaułek, Kilińskiego, Krótka, Niska, Rynek, Rzemieślnicza, Zachodnia, Stroma, Objezdna, Parkowa, Toruńska, Dolna, Szewska, Zakątna, Franciszkańska, Ojca Świętego Jana Pawła II, Brzeska, Przesmyk, Zamkowa, Wąska, Podgórna, Puławskiego, Wyzwolenia, 1-go Maja, Działkowa, oraz sieć wodociągowa w ulicach: Toruńska, Rynek, Dolna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Wyzwolenia. Wszystkie nawierzchnie zostaną odtworzone do stanu pierwotnego.

Jednocześnie Miasto informuje, że budowa stacji uzdatniania wody przewidziana została na lata 2018-2019.

Projekt ma się zakończyć jesienią 2019 roku.