XXII sesja Rady Miasta Radziejów 

A A A

 

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 listopada 2017 roku o godzinie 11.00 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

odbędzie się

XXII sesja Rady Miasta Radziejów

 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
    a.    otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
    b.    przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza sesji,
    c.    przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Miasta.
4. Informacja o realizacji zadań oświatowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów za rok szkolny 2016/2017.
5. Informacja Burmistrza na temat inwestycji realizowanych przez miasto
w 2017 roku.
6. Program współpracy Gminy Miasto Radziejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2018 rok.
7. Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.
8. Podjęcie pozostałych uchwał.
9. Składanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
10. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Radziejów

 Marek Pawlak