Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022" 

A A A

Radziejów, dnia 07 grudnia 2017 roku

 

 

Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022”

Burmistrz Miasta Radziejów, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji wybranego obszaru Miasta Radziejów, przeprowadził konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022”.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022” odbyły się w dniach od 28 listopada do
5 grudnia 2017 r. w formie:

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na których został omówiony projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022”, a także była możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składania ich do protokołu. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta w Radziejowie w dniu
    4 grudnia 2017 r. o godzinie 15:00.
  2. Zbierania uwag ustnych - uwagi można było składać w okresie od 28 listopada do
    5 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.
  3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie internetowej Miasta Radziejów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Na spotkaniu otwartym został przedstawiony projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022. W ramach spotkania omówiono szczegółowo założenia programu, oraz jakie korzyści może przynieść jego realizacja dla obszaru rewitalizacji. Interesariusze mieli możliwość zgłoszenia swoich pomysłów i uwag do przedstawionego projektu programu rewitalizacji.

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi złożone za pomocą formularza konsultacyjnego.

W dokumencie poprawiono także omyłki pisarskie i błędy edycyjne.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Radziejów zostanie przekazany do Rady Miasta celem jego uchwalenia. Następnie zostanie skierowany do Urzędu Marszałkowskiego w celu jego weryfikacji pod względem spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów oraz wpisania przedmiotowego projektu na listę pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji.

 

Burmistrz Miasta Radziejów

Sławomir Bykowski