Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi 

A A A

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Miasta Radziejów
.

 

     Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do składania deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina w zamian za uiszczaną opłatę realizuje ustawowy obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

1)     Każda  nieruchomość jednorodzinna  wyposażona  jest  w  dwa  pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

a)    Do pojemnika oznakowanego  „odpady opakowaniowe”, należy  wrzucać makulaturę oraz plastik (papier, tekturę, gazety, książki, zgniecione i puste  butelki po napojach oraz chemii gospodarczej, reklamówki, folie i torebki z tworzyw sztucznych ) tzw. odpady opakowaniowe suche bez resztek np. jedzenia.

b)    Drugi pojemnik przeznaczony jest na odpady zmieszane - wrzucamy do niego odpady kuchenne, łazienkowe  tzw. odpady mokre ulegające biodegradacji, pozostałe po segregacji, resztki jedzenia, trawa, liście, itp.

 

2)    Na terenie miasta są też ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców tzw. „gniazda osiedlowe”, czyli pojemniki na szkło, papier i plastik należy do nich wrzucać  nadwyżkę odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zwracamy szczególną uwagę, aby odpady były wrzucane do pojemników, a nie pozostawiane obok nich, w pergolach  (np. stare miski, uszkodzone rowerki dla dzieci, czy też pęknięte szyby z okien). Pozostawienie odpadów obok należy traktować jako zaśmiecanie terenu za co grozi kara grzywny. Odpady, które nie mieszczą się w dzwonach należy dostarczyć do PSZOK-u.

 

3)    Na ul. Rolniczej jest tzw. PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) W ramach opłaty „śmieciowej” każdy mieszkaniec we własnym zakresie może dostarczyć tzw.  odpady problemowe  powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, plastik makulatura, szkło, metal, odpady zielone, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1m³ od gospodarstwa domowego w ciągu roku). Punkt czynny jest w poniedziałki i środy w godz. od 13°° do 17°°-tej, oraz w soboty w godz. od 10°° do 14°°-tej.

 

Prosimy o  terminowe  regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 25 -go każdego miesiąca,  a w przypadku zmiany danych mających wpływ na jej wysokość o złożeniu nowej deklaracji.

Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 285 7118 lub
w pokoju nr. 112 Urzędu Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22

 

Usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Radziejów od nieruchomości zamieszkałych (objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi)  wykonuje wyłoniona w drodze przetargu firma:

PGK „SANIKO” Sp. z o. o.

ul. Komunalna 4 , 87-800 Włocławek.

 Pliki do pobrania: 

 

Harmonogram wywozu odpadów na 2018 r. ... 


Ulotka w pliku PDF...


Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - Informacje...

Punkty zbiórki przeterminowanych leków i zużytych baterii...

 

Informacja dotycząca selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych...

Deklaracja w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi... 

 

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...

 

Informacja o osiągniętych przez Gminę Miasto Radziejów wymaganych poziomach recyklingu...


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Miasta Radziejów